Au Pair
För dig mellan 18–30 år
031-361 34 08

AuPairCare Integritetspolicy

Integritetspolicy

Skyddet av dina uppgifter är mycket viktigt för oss. Vi vill försäkra dig om att AuPairCare GmbH tar väldigt seriöst på skydd av dina personuppgifter. Vi vill att du ska veta att när vi samlar in data och hur vi använder det. Om du har några frågor eller kommentarer om dataskydd kan du kontakta info@intrax.de eller vår dataskyddspersonal direkt när som helst.

AuPairCare GmbH-webbplatsen kan i princip användas utan att lämna några personuppgifter. Om du vill kontakta oss via webbformulär krävs behandling av personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med lagen om databeskydd och i enlighet med de landsspecifika säkerhetsbestämmelserna som gäller för AuPairCare GmbH. Med denna dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av oss och dina rättigheter som berörd person.

Vi har genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som behandlas via denna webbplats skyddas så fullständigt som möjligt. Internetbaserade datatransmissioner kan ha säkerhetsbrister (t.ex. vid kommunikation via e-post), så absolut skydd kan inte garanteras. Av den anledning är varje berörd person fri att skicka personuppgifter till oss på andra sätt, till exempel via telefon.

1. Namn och adress till ansvarig

AuPairCare GmbH är ansvarig i den mening som avses i grundförordningen om databeskydd, andra lagar om skydd av personuppgifter som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd:

AuPairCare GmbH
Giesebrechtstr 10
10629 Berlin
Tyskland

Artikelnummer: 0308439390
E-post: info@intrax.de
Webbplats: www.intrax.de

2. Uppgiftsskyddets namn och adress

Om du har några frågor eller förslag angående dataskydd kan du när som helst kontakta vår externa dataskyddsansvarig direkt:

Dipl.-Inform. Thomas Ziemer
maximalt dataskydd
Bellflower sätt 50 B
12357 Berlin
Tyskland

E-post: dsb-intrax@datenschutz-maximum.de
Webbplats: https://datenschutz-maximum.de/

3. Insamling, bearbetning och användning av data

3.1 Automatisk lagring av data

Varje gång en person eller ett automatiserat system får tillgång till vår webbplats samlas en serie generell data och information upp och lagras i serverns loggfiler (loggfiler).

 • Följande specifika data lagras i den här loggfilen:Datum och tid då samtalet genomfördes
 • Namnet på Internet-tjänsten, vad resursen heter och den åtgärd som används
 • om det behövs, frågan som kunden har ställt
 • Den webbplats från vilken användaren har åtkomst till våra sidor (hänvisning) samt landskoden (t.ex. "sv")
 • Mängden data som överförts
 • Meddelande om huruvida hämtningen lyckades
 • IP-adress (Internet Protocol-adress) för den anropande datorn
 • Data tillhandahållen av Internet-klienten som används av besökaren (webbläsartyp, e-postprogram, etc.): Program, version, operativsystem, språk
 • Internetleverantören av åtkomstsystemet
 • annan liknande data och information som används för säkerhetsändamål i händelse av angrepp på våra informationstekniska system.

När vi använder denna generella data och information drar vi inte några slutsatser om den berörda personen. Dessa loggfiler är nödvändiga för att korrekt leverera och optimera innehållet på vår webbplats samt reklam för den, för att säkerställa permanent funktionalitet i våra informationsteknologisystem och webbplatsens teknik och att ge de brottsbekämpande myndigheterna den information som är nödvändig för straffrättsligt förfarande i händelse av en cyberattack.

Dessa anonymt uppsamlade data och information utvärderas därför av oss statistiskt och även med målet att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. De anonyma uppgifterna i loggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en berörda person.

3.2 Allmän kontakt via webbplatsen

På grund av lagaregler innehåller vår hemsida information som möjliggör snabb elektronisk kontakt och direkt kommunikation med oss, till exempel via e-post. De personuppgifter som överförs av dig lagras i syfte att behandla eller kontakta dig. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part.

3.3 Kontakt- och ansökningsblanketter

I vissa delar av vår hemsida kan du bli ombedd att ange personuppgifter i formulär. Dessa inkluderar blanketter för beställning av broschyrer per post, anmälan för informationsmöten, online korta ansökningar och onlineansökningar för de olika utbytesprogrammen.

De specifika personuppgifter som överförs beror på respektive formulär. De personuppgifter som du lämnar in kommer endast att samlas in och lagras för de ändamål som anges på formuläret för att följa din respektive begäran. Det är ditt fria beslut om du anger dessa personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att länkas eller matchas med andra data.

IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP), datum och tid för registrering lagras också. Denna data lagras mot bakgrunden att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det behövs, för att vi ska kunna undersöka brott som begåtts. I detta avseende är lagring av dessa data nödvändigt för vårt skydd. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part såvida inte det krävs enligt lag eller med avseende på straffrättsligt åtal.

Vidare måste vi hos AuPairCare GmbH också samla in speciella personuppgifter från sökandena för ett utbytesprogram för att kunna genomföra samråds- och ansökningsförfarandet i korta onlineansökningar och onlineansökningar. Detta inkluderar insamling av hälsorelaterade data och data om religiösa attityder. Denna information är viktig för vår ansökan, för placering med en lämplig värdfamilj i värdlandet och för stöd från deltagaren i värdlandet. I enskilda fall är det kanske inte möjligt att delta i programmet på grund av hälsoprestationer. Eftersom vi inte får behandla dessa speciella personuppgifter utan ett uttryckligt samtycke, får vi det separat under ansökan.

3.4 Varaktighet för vilken personuppgifterna är lagrade

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för utförandet eller initiering av det kontrakt du har begärt, liksom för andra viktiga ändamål, till exempel överensstämmelse med våra lagliga skyldigheter, tvistlösning och bevisuppgift. Därför kan den faktiska lagringsperioden variera avsevärt.

Om lagringsformen upphör att gälla eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska tillsynsmyndigheten eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

4. Dina rättigheter som berörd person

Du behåller kontrollen över all personlig information du ger oss. Om du vill ändra de uppgifter vi har lagrat om dig eller ändra ditt samtycke till att skicka ett meddelande, kan du informera oss om det via de kontaktuppgifter som finns i avtrycket, till info@intrax.de eller direkt till våra uppgifter skyddsansvarig (se avsnitt 2).

Som besökare på vår hemsida och vår kund har du följande rättigheter över de uppgifter som samlats in och lagrats av dig i enlighet med DSGVO:s grundläggande databeskyddsbestämmelse:

4.1 Information och korrigering

Du kan när som helst och utan kostnad få information från oss om och vilka specifika personuppgifter som gäller din person har bearbetats, lagrats eller överförts till ett tredjeland av oss och kan begära en kopia av de lagrade uppgifterna. Du kan ha felaktiga data korrigerade och slutförda på distans.

4.2 Radering, begränsning och rätt till glömska

Du kan begära att vi raderar och begränsar dina personuppgifter. Observera att det finns lagringsförpliktelser, t.ex. för betalda avtal, såsom bokning av utbytesprogram, och vi kan därför inte ta bort dina uppgifter helt i alla situationer. I det här fallet begränsar vi behandlingen av dina data.

4.3 Dataöverförbarhet

Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format eller att överföra det till en annan ansvarig person, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycket eller ett avtal och genomförs genom automatiserade förfaranden. Detta gäller emellertid inte om behandling inte är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövandet av den officiella myndighet som tilldelats kontrollanten. Vidare har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en datakontrollant till en annan datakontrollant, i den mån det är tekniskt möjligt och förutsatt att andra personers rättigheter och friheter inte påverkas av detta.

4.4 Återkallande / invändning

Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst med verkan för framtiden på de kontaktadresser som nämns i punkt 1 eller 2. Särskilt kan du göra invändningar mot användningen av din e-postadress i syfte att skicka reklam e-post när som helst skriftligen eller i textform till info@intrax.de med effekt för framtiden utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundräntorna. Detta gäller även för profilering i den utsträckning den är kopplad till sådan direktannonsering.

Vidare, av skäl som härrör från din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ett legitimt eller allmänintresse. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifter i händelse av en invändning, såvida vi inte kan visa tvingande grunder för behandling som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller bearbetningen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Av skäl som härrör från din speciella situation har du dessutom rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om dig, som vi utför för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, om inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift i det allmänna intresset.


4_Beach_42A0772.jpg 4_Beach_42A0772.jpg

Låt oss ringa dig

Om du har några frågor eller vill ha personlig kontakt – fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig så snart vi kan.


Frågor & Svar

 • Varför ska jag välja STS Au Pair?

  Vi är en av de ledande organisationerna i vår bransch vilket är tryggt för dig som ska åka som au pair. Sedan 1994 har vi samarbetat med de bästa au pair-organisationerna, samtliga medlemmar i IAPA, på våra destinationer. Det gör att vi kan garantera att vi arbetar enligt internationella lagar och regler. Au Pair Foundation i USA har dessutom utnämnts till den bästa au pair-organisationen i USA både 2014 och 2015. Framröstningen sker av tidigare au pairer och värdfamiljer och arrangeras av en oberoende branschorganisation.

  Hos oss får du all hjälp du behöver för att få ett lyckat år som au pair. Vi hjälper dig med allt från visum till värdfamilj och resa. Dessutom får du en kontaktperson eller organisation på plats, ett fantastiskt stöd under din tid utomlands.

 • När ska jag ansöka?

  För att hinna med ansökningsprocessen på ett bra sätt är vårt råd att du ansöker minst 6 månader innan du tänkt dig att åka. När det gäller USA är det särskilt viktigt att var ute i god tid för att hinna med visum-processen. Till våra övriga destinationer brukar allt kunna lösa sig om du ansöker 4 månader innan du vill ge dig iväg. Då är det bara att fundera på när du vill åka.

 • Kan jag ansöka tillsammans med en vän?

  Ja, det kan du. Berätta att du reser tillsammans med en vän när du ansöker, så gör vi vårt bästa för att hitta värdfamiljer nära varandra.

  Vår erfarenhet är dock att ditt år blir som allra bäst om du väljer den värdfamilj som du trivs bäst med, snarare än att du utgår från var de bor. Du kommer träffa många nya vänner bosatta i närheten av din familj. Dessutom kan du och din vän alltid hälsa på varandra när ni är lediga om familjerna inte är grannar.

 • Vad händer när jag ansöker?

  Det finns lite olika steg som du kommer att gå igenom med din ansökan. Vi hjälper dig såklart hela tiden.

  1. Föranmälan
   Börja med att registrera dig och fylla i dina uppgifter. När vi har fått din föranmälan så kontaktar vi dig för en första intervju. Du lämnar lite mer information om dig själv och i intervjun möter du en av våra tidigare au pairer som svarar på alla eventuella frågor du har.
  2. Ansökningsavgift och intervju
   Efter genomförd intervju kommer vi att skicka ut en anmälningsavgift till dig, denna ska vara inbetald och bekräftad inom 48 h.
  3. Ansökan godkänd
   Din ansökan godkänns av oss och vår samarbetspartner på destinationen. När detta är klart är det dags för en spännande tid när du får intervjua olika värdfamiljer! Passar du bäst i en sportig och aktiv familj eller hos en familj som gillar musik och att läsa böcker? Vi arbetar hårt för att matcha med lämpliga familjer.
  4. Bestäm dig för familj
   Så snart du valt din värdfamilj så är dags att förbereda för det stora äventyret! Vi hjälper dig med både praktiska och känslomässiga förberedelser. Dessutom betalar du in programavgiften.
  5. Förberedelser inför avresa
   Vi guidar dig igenom visa-processen. Visumet måste du ha innan du åker. Du har också fått all nödvändig försäkringsinformation och flyget är bokat.
  6. Ditt au pair-äventyr kan börja!
   Du åker iväg mot din destination och din värdfamilj. På vissa destinationer börjar allt med en förberedelsekurs innan du fortsätter till värdfamiljen. På andra destinationer väntar ett välkomstpaket på dig hos värdfamiljen. Din spännande tid som au pair med STS kan börja!
 • När kan jag resa?

  Med STS Au Pair kan du åka när du vill! Du kommer överens med din värdfamilj vilket ankomstdatum som passar bäst. Avresan är anpassad för att matcha med din förberedelsekurs. De flesta avresor till våra destinationer sker på sommaren. Om du känner någon som ska åka samma datum som du försöker vi boka er på samma flyg.

 • Varför ska jag välja STS Au Pair?

  Vi är en av de ledande organisationerna i vår bransch vilket är tryggt för dig som ska åka som au pair. Sedan 1994 har vi samarbetat med de bästa au pair-organisationerna, samtliga medlemmar i IAPA, på våra destinationer. Det gör att vi kan garantera att vi arbetar enligt internationella lagar och regler. Au Pair Foundation i USA har dessutom utnämnts till den bästa au pair-organisationen i USA både 2014 och 2015. Framröstningen sker av tidigare au pairer och värdfamiljer och arrangeras av en oberoende branschorganisation.

  Hos oss får du all hjälp du behöver för att få ett lyckat år som au pair. Vi hjälper dig med allt från visum till värdfamilj och resa. Dessutom får du en kontaktperson eller organisation på plats, ett fantastiskt stöd under din tid utomlands.